Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

Αγρίεψε ο Μπέζας. Έλεγχοι για επίορκους στο ΥΠΟΙΟ


Αυστηρή εφαρμογή του «πόθεν έσχες» των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων, καθώς επίσης και επανέλεγχο ύποπτων φορολογικών υποθέσεων, δρομολογεί το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο των εντολών του πρωθυπουργού για την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς και την παραδειγματική τιμωρία επίορκων υπαλλήλων.
.
Πέρα από την αξιοποίηση καταγγελιών φορολογουμένων, η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών, θα επιχειρήσει να εντοπίσει υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες συναλλαγής. Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια όπως είναι:

1. Υποθέσεις που ελέγχθηκαν από υπαλλήλους, για τους οποίους υφίστανται καταγγελίες ή άλλες πληροφορίες ή βάσιμες υπόνοιες για πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη νομιμότητα των ενεργειών τους.
2. Υποθέσεις που αφορούν σε επιχειρήσεις ή πρόσωπα που ελέγχθηκαν τα τελευταία δύο έτη περισσότερες από μία φορές και στο δεύτερο ή επόμενο έλεγχο συμμετείχε ο ίδιος ή οι ίδιοι υπάλληλοι της ΥΠ.Ε.Ε.
3. Υποθέσεις στις οποίες το περιεχόμενο των οικείων πληροφοριακών δελτίων που σχηματίστηκαν βάσει καταγγελιών για συγκεκριμένες παραβάσεις, ιδίως για έκδοση ή αποδοχή εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, δεν αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε με βάση τις πληροφορίες αυτές.
4. Υποθέσεις για τις οποίες τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν αρνητικά, αν και αφορούν τομείς με φορολογικά ή τελωνειακά αντικείμενα που παρουσιάζουν συχνότητα παρατυπιών και αποφέρουν μεγάλα παράνομα κέρδη στους παραβάτες.
5. Υποθέσεις που αφορούν στον πρώτο έλεγχο συγκεκριμένης επιχείρησης ή προσώπου, μετά την ολοκλήρωση του οποίου έγιναν και πάλι καταγγελίες ή υπάρχουν σχετικές αναφορές στα έντυπα, στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης.
6. Υποθέσεις για τις οποίες η έκθεση ελέγχου της ΥΠ.Ε.Ε. επεστράφη από την αρμόδια για τον καταλογισμό υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), λόγω σοβαρών σφαλμάτων ή παραλείψεων εκ μέρους των υπαλλήλων της ΥΠ.Ε.Ε., ιδίως όταν το γεγονός αυτό παρουσιάζει συχνότητα και αφορά σε υποθέσεις του ιδίου Τμήματος Ελέγχου ή τους ιδίους υπαλλήλους που διενήργησαν τους αντίστοιχους ελέγχους.
7. Υποθέσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α.
8. Υποθέσεις κατά τις οποίες τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε., είναι θετικά σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση στα ίδια πρόσωπα ή επιχειρήσεις.
9. Υποθέσεις για τις οποίες η έκθεση συντάχθηκε, ύστερα από επεξεργασία, για μέρος μόνο των κατασχεθέντων στοιχείων ή παραληφθέντων ανεπίσημων ή επίσημων στοιχείων και δεν έχει ολοκληρωθεί, μετά πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος.
10. Υποθέσεις για τις οποίες συντάχθηκε έκθεση, μετά την επεξεργασία του συνόλου των κατασχεθέντων ή παραληφθέντων ανεπισήμων ή επισήμων στοιχείων χωρίς να καταλογισθεί παράβαση.

Παράλληλα θα εφαρμοστεί αυστηρότερα το «πόθεν έσχες» των εφοριακών υπαλλήλων με ελέγχους σε όλο το φάσμα των περιουσιακών τους στοιχείων, από τους οικονομικούς επιθεωρητές.
Σύμφωνα με διαβεβαιώσεις αρμοδίων παραγόντων, οι ελεγκτές, θα έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο στην άσκηση του έργου και της αποστολής τους, χωρίς να υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας, περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου.