Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Ενισχύονται με προσωπικό ΙΚΑ και Νοσοκομεία Ηπείρου


Ικανοποιητικός αριθμός γιατρών, οδοντιάτρων και νοσηλευτών θα προσληφθούν στα τμήματα του ΙΚΑ στην Ήπειρο και στα Νοσοκομεία της Ηπείρου.

Ειδικότερα οι υπηρεσίες του ΙΚΑ στην περιοχή μας θα ενισχυθούν με γιατρούς και οδοντίατρους βάσει σειράς προτεραιότητας, ενώ τα πέντε Νοσοκομεία με νοσηλευτές μέσω του ΑΣΕΠ. Να σημειωθεί ότι οι γιατροί, οι οδοντίατροι και οι νοσηλευτές μπορεί να είναι και από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την πρόσληψη σε θέση μόνιμου ιατρού ή οδοντιάτρου του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: α) Πτυχίο Ιατρικής ή Οδοντιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ή Οδοντιατρικής Σχολής της αλλοδαπής, αντιστοίχως. β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. γ) Επιπλέον για τους ιατρούς ειδικοτήτων, άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας. Εφ΄ όσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που θα προσδιορίζεται με την προκήρυξη. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για περισσότερες της μιας θέσεως.
Σημειώνεται τέλος πως η επιλογή των υποψηφίων γίνεται ύστερα από κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (ΣΕΙΟΠ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ).
Η συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων μόνιμων ιατρών - οδοντιάτρων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ γίνεται με κριτήριο το επιστημονικό τους έργο, την προϋπηρεσία και το εκπαιδευτικό τους έργο.
Στην προκήρυξη για τους νοσηλευτές μεταξύ των ειδικοτήτων που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα είναι: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, ΔΕ Νοσηλευτών κ.ά. Για ορισμένες θέσεις θα απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, καθώς και άλλα πρόσθετα προσόντα.

proinoslogos