Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΗπείρουΤη Δευτέρα 09-01-2012, και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-12-2011 συνεδριάσεως.
1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – υπέρβαση λόγω αξίας ασφάλτου και αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προστασία υψηλών πρανών στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας εντός του Δήμου Παραποτάμου(θέση Τζιμαίικα)», αναδόχου εταιρείαςΔημητρίου Χρήστου & ΣΙΑ Ε.Ε.
2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Κ. Γεωργίου Ντάτση Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-06-2012.
3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τμήμα διέλευσης του οικισμού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, μέχρι την 30-06-2012.

4.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων (Β’ Εργολαβία)», αναδόχου Κων/νος Κυριαζής, μέχρι την 31-03-2012.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση Εργασιών Πιστών Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών», αναδόχου Π. Χαλούλος – Β. Βαγενάς Ο.Ε., μέχρι την 31-01-2012.
6. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου με τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων ΔΕΗ σε ΟΤΑ του Νομού» του Προγράμματος Κ.Α.Π. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
7. Έγκριση άσκησης των ενδίκων μέσων της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 783/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Συμβιβασμός Δίκης.
9. Συμπλήρωση της αριθμ. 30/923/11-11-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την «Έγκριση του αριθμ. 2/09-11-2011 Πρακτικού (έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών των προσωρινών μειοδοτών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού».
10. Έγκριση του αριθμ. 5/28-12-2011 Πρακτικού (διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδυνάμων προσφορών) της Επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων, για την μετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο Διπλογραφικό Σύστημα» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
11. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2012.
12. Έγκριση μετακίνησης της Ελένης Καλαμπόκα, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Μασσαλία της Γαλλίας από 14-01-2012 έως 18-01-2012, για τη συμμετοχή της σε workshop καθώς και στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «SMEs and Cooperative Economy for Local Development – ICS», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
13. Παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την υλοποίηση των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 28-02-2012, με την αριθμ. 268/31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
15. Έγκριση δαπάνης για την πιστοποίηση και συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου που στέγαζε τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
16. Έγκριση άσκησης εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ενώπιον του αρμόδιου VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αίτησης ανακλήσεως της υπ΄ αριθμ. 120/2011 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου Ε.Σ. και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ανακλήσεως.
17. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
18. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επισκευή – συντήρηση χώρων υγιεινής Γηροκομείου Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 72.000,00 με ΦΠΑ.
19. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή δρόμου αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Στεφάνης» προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
20. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και έγκριση των συμβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα επί των ποταμών Αχέροντα και Μαυρής» προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
21. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-12-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, με τίτλο «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήμανση, διαγραμμίσεις – τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και κατάρτιση νέας διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και έγκριση των λοιπών συμβατικών τευχών.
22. Έγκριση του από 30-12-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έτος 2012.
23. Συγκρότηση α) της Επιτροπής Διεξαγωγής των Διαγωνισμών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών – υπηρεσιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών, και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
24. Παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη Ηπείρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την υλοποίηση των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε μέχρι την 28-02-2012, με την αριθμ. 268/31-12-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
25. Παροχή εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού Πρέβεζας, τα Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Ιδρύματά τους ώστε να προβούν στην προμήθεια τροφίμων, λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με δικές τους διαδικασίες για το έτος 2012.
26. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμο Φιλιατών και στο Δήμο Σουλίου, για την ανάδειξη προμηθευτών λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου & πετρελαιοειδών με δικές τους διαδικασίες για το έτος 2012.
27. Έγκριση χορήγησης παράτασης για την ανάθεση της διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΘ. ΜΠΕΣΗ - Ε. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Ο.Ε.», μέχρι την 29-02-2012.
28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Λαδοχωρίου στον χώρο του 3ου Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας «Ζιώρης Α.Ε.», μέχρι την 30-06-2012.
29. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και την αποκατάσταση βατότητας του οδικού δικτύου, λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν με ιδιωτικά μηχανήματα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθμ. 94803/3251/20-12-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση βατότητας λόγω έντονων χιονοπτώσεων που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων από την 19-12-2011.
30. Συγκρότηση και ορισμός των μελών: Α) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 και Β) των Επιτροπών για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου