Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

Πρόγραμμα για νέους επαγγελματίες


Μέχρι και 26.000 ευρώ φτάνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιδότηση που θα πάρουν από τον ΟΑΕΔ όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) 2009».

Το πρόγραμμα ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου και όπως προβλέπεται στον κανονισμό, όσοι ενταχθούν και διατηρήσουν την επιχείρηση τους για 12 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης θα πάρουν επιπλέον 5.000 ευρώ.
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση 4.500 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών, για τη δημιουργία της δικής τους ατομικής επιχείρησης και έχει συνολικά προϋπολογισμό 103,5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις 4.500 θέσεις του προγράμματος, οι 1.500 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και οι 3.000 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών. Το ύψος της επιχορήγησης για κάθε Νέο Ελεύθερο Επαγγελματία ανέρχεται στα 18.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 22-32 ετών και στα 15.000 ευρώ για ανέργους ηλικίας 33-64 ετών. Η προκαταβολή και η πρώτη δόση είναι ίσες με το 35% της επιχορήγησης και η δεύτερη δόση είναι ίση με το 30% της επιχορήγησης ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα μήνες από την απόφαση υπαγωγής του στο πρόγραμμα.
Επιπλέον οι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες που θα διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 12 τουλάχιστον μήνες, μετά το 12μηνο της επιχορήγησης, θα πάρουν επιπλέον επιχορήγηση ύψους 5.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό της αρχικής επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε μία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνεργος που υπάγεται στο πρόγραμμα: Είναι επιδοτούμενος και διακόψει την επιδότηση ανεργίας, μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής του, προκειμένου να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Είναι μέλος εταιρείας (με συμμετοχή τουλάχιστον 51% στο κεφάλαιο Ο.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ε.Ε. στην οποία είναι ομόρρυθμο μέλος) και το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.
.
Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα
Σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει να:
-Έχουν την ιδιότητα του ανέργου (με δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη).
-Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.
-Έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
-Έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ, που αποτελεί πλέον πάγια προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.-Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
-Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άντρες υποψήφιοι).
Τέλος επισημαίνεται ότι η «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνη δήλωση», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ, υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, πεδίο «e-αίτηση» είτε στην περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.