Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ξενώνα που βρίσκεται στη δ.κ. Φιλιατών του Δήμου Φιλιατών, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [μηνιαίο μίσθωμα] το ποσό των τριακοσίων [300,00] €
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες και κάτοικοι του Δήμου Φιλιατών αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού τριάντα [30,00 ] €. υπέρ του Δήμου ως και τα παρακάτω


ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζονται τα παρακάτω:

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δήμο Φιλιατών.

2. Να είναι Δημότης και κάτοικος του Δήμο Φιλιατών.

3. Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου Φιλιατών και να μην έχει ουδεμία οικονομική εκκρεμότητα με τον εν λόγω Δήμο.

4. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου του τόπου καταγωγής ή διαμονής του ότι δεν έχει πτωχεύσει και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ή δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση η επιχείρησή του.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/88 στην οποία θα περιέχει σύντομο βιογραφικό σημείωμα και την επαγγελματική δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου .

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/88 στην οποία θα δηλώνει ο ενδιαφερόμενος ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος για παράβαση σημαντικών υποχρεώσεων, ως μισθωτής οποιουδήποτε δημοτικού μισθίου είτε άλλης μονάδας του ΕΟΤ

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/88 στην οποία θα αναφέρεται από τον ενδιαφερόμενο, ότι έλαβε γνώσης όλων των όρων (γενικών και ειδικών) της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και την πραγματική σημερινή κατάσταση του μισθίου μετά των εγκαταστάσεων του και τον εξοπλισμό του γενικά και λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία ανεπιφύλακτα.

Στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν μέρος αυτοπροσώπως ή δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους και μόνο.


ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζονται τα παρακάτω:

1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

2. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη λύσεως της εταιρείας.

3. Πρακτικό περί ορισμού αντιπροσώπου της για συμμετοχή στη δημοπρασία.

4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εταιρεία και το νόμιμο διαχειριστή αυτής.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/88 στην οποία θα παρέχεται σύντομο ιστορικό και η δραστηριότητά της εταιρείας.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/88 στην οποία θα δηλώνεται ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία και ο διαχειριστής αυτής.

7. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν εκκρεμεί σε βέρος τους αίτηση πτωχεύσεως ή δεν έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση η εταιρεία , τα μέλη ή οι μέτοχοι αυτής, καθώς και τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/88 στην οποία θα αναφέρεται από τον ενδιαφερόμενο, ότι έλαβε γνώση όλων των όρων (γενικών και ειδικών) της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και την πραγματική σημερινή κατάσταση του μισθίου μετά των εγκαταστάσεων του και τον εξοπλισμό του γενικά και λαμβάνει μέρος στη δημοπρασία ανεπιφύλακτα,

Επί πλέον για τις ΑΕ και ΕΠΕ θα προσκομισθούν

• Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου

• Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συστάσεως σε σώμα.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2664360162 [ αρμόδια υπάλληλος : κ. Κέσκου Αθηνά]